Home>>Lifestyle>>Best Year Blueprint
Lifestyle

Best Year Blueprint

အောင်မြင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းနောက်တစ်ခုပါ။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိပေမယ့်လဲ အသုံးလိုရင် လိုလာဦးမှာမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။

====

Dream Big or Go Home | Best Year Blueprint

Life never withholds anything from us, we withhold ourselves from life. Most people don’t give themselves permission to want what they really want – or to even get clear what they really want. They play small. They have bigger TV screens than the vision for their year!

God is bored with most people’s goals!

Life wants to put Itself on display as you, making you and your life one of the Great Wonders of the World….

It doesn’t just want you to have enough to get by, it wants to express lavish wealth and abundance as you.

It doesn’t just want you to have pretty good relationships, it wants you to be head over heels in love with your soul mate, embraced in such ecstasy and passion that you can barely catch your breath!

It doesn’t want you to just be sort of smart and successful, it wants to unleash your genius and creative brilliance and give you name, fame, and fortune beyond your wildest dreams!

It’s not about having more possessions, but about having an ever-expanding possession of yourself. The whole universe of riches is locked up inside you, aching to express…and all of life is on your side to make this happen.

 

But you have to be bold, dream big, and be willing to name it and claim it!

Are you picking up what I’m putting down?

I call this the 100% Dream and the Full-Out Living Goals.

We’re talking Camel Racing between the Pyramids, vacationing in a Chateau in the Swiss Alps, living in your Dream Home on a hill, becoming a NY Times Best-Selling Author, and having the greatest sex of your life – so good it heals your heart and awakens your soul!

Do I have your attention now???

In the Best Year Blueprint, we’re going to unpack your hidden desires, deepest fantasies, secret wishes, latent talents, gifts, and abilities, and integrate them into a plan for creating a year – and a life – that is so good you can barely stay in your body!

Best Year Blueprint

 

Here’s What’s in the Best Year Blueprint

 

Module 1: Completing the Past

You can’t change what happened, but you can change the impact – so that it’s as if it never happened or, even better, as if things had worked out the way you wanted! And you can’t have a future if you don’t complete your past. In this module you’ll learn how to harvest all the lessons, blessings, and wisdom of the past so that you can harness it into raw power for your best possible future!

 

Module 2: Your Big, Bold Audacious Dream

Most people don’t give themselves permission to dream big, to want more, to really define and refine a vision for their life or year that truly, deeply inspires them. It’s actually easier to get what you really, really, really want versus what you think you can get or should do. In this module we’ll unleash the dreamer in you like never before – but more than a dream, we’ll unlock the power to make it a reality.

 

Module 3: Your ‘Best Self’ Biography

In this session, you’ll discover who you really are, what you’re really made of, the unique genius, brilliance, and divine character that you were born to express. The clues to it are all around you – and I’ll walk you through a step-by-step process for discovering and defining it. We’re talking the path of a master, a leader, a lover, and a superstar!

 

Module 4: Living Life Fully Goals

In this super fun session, I’ll guide you through a process of unlocking your wildest fantasies, secret desires, crazy-cool adventures, and over-the-top opportunities for living life at the highest levels. You didn’t come here to just get by, have a good job, or even have a lot of stuff – you came here to explore and express the boundless joy, bliss, ecstasy, and aliveness of your whole body-mind-spirit. Get ready to take things to a whole new level of goodness!

 

Module 5: Remembering Your Future

In this deep dive session, I’ll take you on a mystical journey of remembering why you really came here, the contracts you made before you were born, so you can fully activate the energy of those agreements and take a quantum leap in fulfilling your destiny this year. This is a truly transformational experience, you won’t see yourself or your life the same after this.

 

Module 6: The Master Goal List

In this session we pull it all together and identify the most important goals to focus on for this year – those goals that are high leverage, that will deeply impact your life and create real momentum moving forward. This is a critical key to creating goals that matter, goals that will transform you and create the most impact for your efforts.

 

Module 7: The Self-Mastery Plan

In this session, we reverse engineer your big goals into your everyday actions and strategies that will lead you inevitably toward achieving your best year ever. A great life is not the product of great things, it’s the result of doing little things greatly. It’s about mastering this moment, this day, this week, and this month. If you bring all of yourself to this moment, this day, in alignment with your big goals, you will activate everything you need to take things to the next level. I show you how to do it here.

 

Module 8: The Habits of Success

Your conditions don’t determine your destiny, your character does. Your character is made up of your core habits. When you create habits that align with your highest vision, you ultimately put your success on autopilot. Habits of success are the foundation of sustainable progress. This is why Confucius said that all men are alike, but it is their habits that separate them. You want to fulfill your destiny – and create the best year ever – you need to create habits that match that. I’ll walk you through a powerful process for doing that. This is a game-changer!

 

Module 9: Designing A Life That Activates You

In this exciting process, we’ll unpack the core qualities of your one-year plan and create a way of life that allows you to effortlessly activate your Visionary Vibration daily – until it becomes a permanent part of your energy field. The biggest challenge people have is that, even while they’re taking actions toward their goals, the rest of their life and environment is not a vibrational match. The result is that they are divided – and divided we fall. After you’re done with this, you’ll be integrated and all of your life force will be moving in the same direction.

 

Module 10: Planning for Success

In this session, we pull it all together into your One-Year Plan, breaking it down into quarterly, monthly, weekly, and daily actions that keep you on track. Imagine waking up every day knowing what you need to do to move your life toward your big dreams, versus waking up, wandering around, wondering what to do, unsure if you’re heading in the right direction. This is how most people live, and it’s why most people get distracted and never achieve their goals. Not you, not anymore!

 

Module 11: Living a Legendary Life

The greatest achievements in history were rarely about someone doing something amazing in the moment, they were the byproduct of someone doing something simple but consistent, day after day, no matter what, until they achieve something of value. Brick by brick, word by word, prayer by prayer, the greatest people in every field just did the work with all of themselves, holding nothing back. In this session, I’ll show you how to lay the foundation for a truly legendary life that deeply matters and makes a mighty difference.

 

Module 12: The Commitment Code

The only way to build lasting confidence and self-esteem is by making and keeping your word – to yourself and others. If you don’t give your word, or if you don’t keep it, you destroy your inner trust and integrity and it gets harder and harder to get anything done. But no matter how far down that road you’ve traveled, we can turn it all around and begin to build unstoppable, unbreakable, unshakable confident – so that you know you can and will do what you say and achieve what you set out to do. Imagine the power and freedom in that. Well, you won’t have to imagine it for much longer, because after this, you’ll be on your way to realizing it for real!

Best Year Blueprint Full Course

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Myanmar မှ Course များနှင့် Content များကို အခုလိုပဲ အမြဲတင်ပေးနေနိုင်ဖို့ မိတ်ဆွေလဲ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးလို့ရပါတယ်။ အောက်ပါဘဏ်အကောင့်များမှတဆင့် ဆန္ဒရှိသလောက် ပါဝင်လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ်။

 

KBZ Account - 2363 0123 6005 251 01

CB Account - 0107 6001 0004 3346

AYA Account - 0004 2230 1000 1230

 

လှုဒါန်းမှုအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်